Kejserdalens

Regler for Træning

Indskrivning
Skal ske inden træningens start. Kørsel uden indskrivning kan medføre bortvisning.
Ved indskrivning efter hver hele time er du først garanteret træning i den følgende time.

Såfremt alle klasser er overtegnede kan sidst ankomne nægtes deltagelse.

Træning
Du er ansvarlig for at din motorcykel overholder DMU´s reglement, herunder støjgrænser. Du er ligeledes ansvarlig for at køre iført reglementeret påklædning.
Du skal, under kørsel, vise hensyn til de andre kørere sam respektere flagsignaler.

Henvisninger fra træningslederen skal respekteres og efterleves. Undladelse heraf kan medføre bortvisning og evt. karantæne.

Flagning

Dit flag - din sikkerhed.

Derfor opfordres du og eventuelle pårørende at tage en flagpost under træningen. Hop 4, 5 og skal SKAL være besat under træning.

Tildeling af flagpost kan foregå på følgende måde:
•   Træningslederen viser gult flag før et træningspas - dette betyder at træningen ikke igangsættes før kørere eller pårørende 
    har besat flagposterne

•   Du tildeles en flagpost ved indskrivningen eller i ryttergården.

Det tilstræbes at ingen flager 2 på hinanden følgende træningsdage. Du skal være på din post ved træningspassets begyndelse så der ikke opstår forsinkelse, Udeblivelse fra en tildelt flagpost kan medføre bortvisning og efterfølgende karantæne. Hvis man overlader sin flagpost til andre er man selv ansvarlig for at den besættes til tiden.

 

Træningsleders ansvar og beføjelser

  • Træningsleder forestår indskrivning.

  • Træningsleder beslutter ved træningens start hvorledes dagens træning opdeles, dette kan evt. revideres efter første time. Sker dette skal det tilsikres at alle er informeret herom.

  • Træningsleder kan i forening med baneudvalg beslutte at ændre kørselsretning til en træning. Der må ikke ændre kørselsretning kort før løbsarrangementer på Kejserdalen. Træningsleder er ikke ansvarlig for evt. sanktioner mod enkelte kørere, i tilfælde af disput indberetter træningsleder hændelsen til bestyrelsen som træffer afgørelse herom.

  • Træningsleder kan dog bortvise kørere på dagen jvnf. ovenstående.

 

 

Retningslinjer for træningslederne.

Generelt

Træningslederen har ansvaret den dag denne har vagt. Andre træningsledere kan hjælpe, såfremt dette er aftalt på forhånd.

Opgaver

•   Vurdering af banens beskaffenhed 
•   Indskrivning
•   Inddeling af træning 
•   Tildeling/sikring af flagposter på hop 4, 5 og 6 (Tivoli bakken, Step-up'en og det store hop) 
•   Igangsætning og afslutning af hvert enkelt træningspas

Flagposter

Før hvert træningspas startes skal det sikres at der er 3 flagposter til stede (hop 4, 5 og 6).

Banens beskaffenhed.

Træningslederen er ansvarlig for at vurdere om banen er sikkerhedsmæssig forsvarlig at køre på. Det vurderes om banen er for mudret, sporet eller udvikler for meget støv.
Al træning stoppes øjeblikkeligt hvis der udvikles støv, som kan være til gene for naboer og motorvejen

Sanktioner

Det er træningslederen der har ordet og leder træningens gang. Såfremt det findes nødvendigt kan en kører hjemsendes. Køreren skal kende begrundelsen herfor. Begrundelsen skal ligeledes fremsendes til bestyrelsen sammen med navn og licensnummer, og de viderehåndterer sagen

Regler & betydning for de forskellige flag

herunder kan man læse de officielle regler for flagenes betydning for 2018.